Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Zobacz również: Ogólne warunki sprzedaży

 1. §1 – Postanowienia ogólne
  1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca Z.P.U.H. STOLLDREW DAMIAN ŚWIERC ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”), który określa w szczególności:
   • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
   • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
   • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   • tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
   • ochronę danych osobowych;
   • ochronę praw własności intelektualnej;
   • odpowiedzialność stron.
 2. §2 – Definicje
  1. Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:
   • Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą Z.P.U.H. STOLLDREW DAMIAN ŚWIERC i posługujący się numerem Regon: 240253330 oraz numerem NIP: 6452363336, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Dębowa 64, 42-660 Kalety i adresem korespondencyjnym ul. Dębowa 64, 42-660 Kalety;
   • Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;
   • Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://sklep.stolldrew.pl/ stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
   • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 3. §3 – Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności są to następujące Usługi:
   • usługi informacyjne,
   • usługi komunikacyjne,
   • usługi w zakresie organizacji sprzedaży.
  2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
  3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
  4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawieranie na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji w Serwisie.
 4. §4 – Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
   • połączenie z siecią Internet,
   • dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024×768.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
  3. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych.
  4. Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.
 5. §5 – Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
  2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.
 6. §6 – Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
  2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   • oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
   • szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
  5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 7. §7 – Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
  3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie organizacji sprzedaży usług, a ich przetwarzanie następuje:
   • w celu realizacji usługi,
   • na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
  5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
   • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
   • innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Usługobiorcy:
   • nazwiska i imiona
   • numer telefonu
   • adres poczty elektronicznej e-mail
   • adres do wysyłki
  7. Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.
  8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  9. Usługobiorcom przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
   • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Usługodawcy;
   • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane – w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Usługodawcy.
  10. Po zakończeniu korzystania z usług charakterze ciągłym przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 8. §8 – Ochrona praw własności intelektualnej
  1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
  2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. §9 – Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 10. Nota o prawach autorskich do Regulaminu SprzedażyWłaścicielem materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k., która udzieliła sklepowi (http://sklep.stolldrew.pl/) uczestniczącemu w programie eCommerce Fair Play niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w internecie.
  Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k. jest zabronione.
  Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o programie eCommerce Fair Play i możliwości darmowego korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://safebuy.pl/sprzedawcy-internetowi/.
X